4 November 2020

/

Comments Off

on Zanieczyszczenie wód, czyli lokalne jest globalne

Zanieczyszczenie wody oznacza, że w jej składzie w zwiększonej ilości występują substancje i mikroorganizmy, które nie są jej naturalnymi składnikami. Zanieczyszczenia mogą mieć źródła naturalne lub spowodowane działalnością człowieka. Te drugie - współcześnie dominujące - pochodzące ze ścieków lub zrzutów/spływów z terenów przemysłowych, rolnych czy miejskich stanowią zaburzenie delikatnej ekologicznej równowagi budowanej przez miliony lat, pozostawiając organizmy żywe, w tym samego człowieka w sytuacji stałego kontaktu z toksycznym środowiskiem.

20 October 2020

/

Comments Off

on Na zielonym, czyli odnawialne źródła energii

Na początku XXI w. paliwa kopalniane (przede wszystkim węgiel kamienny, węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny), których użycie postrzegane jest współcześnie jako jedna z wiodących przyczyn zanieczyszczenia środowiska, wzrostu średniej globalnej temperatury i wyczerpywania się zasobów Ziemi, stanowiły 85% światowych źródeł energii. Odnawialne źródła energii (OZE) to możliwość ograniczenia zmiany klimatycznej, z którą wiązane są ogromne nadzieje.

23 September 2020

/

Comments Off

on Globalne wysypisko, czyli plastik naprawdę niebezpieczny

Potrzeba od ok. 450 do 1000 lat, by plastikowy produkt uległ biodegradacji. Szacuje się, że ok. 80% wszystkich odpadów z tworzyw sztucznych trafia na wysypiska lub bezpośrednio do środowiska naturalnego. Plastik jest toksyczny dla ekosystemu, a co więcej co roku jego produkcja i spalanie przyczynia się w skali światowej do emisji około 400 mln ton CO2.

22 September 2020

/

Comments Off

on Ciemna strona turystyki

Turystyka jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi przemysłu o wartości ok. 7 bilionów dolarów, rocznym średnim przyroście obrotów na poziomie 4% i rocznej ilości turystów szacowanej na 1,3 miliarda. Ale ruch turystyczny to zarazem ogromne zagrożenie dla czystości i zasobów środowiska naturalnego, stabilności klimatu, zachowania dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz jakości życia lokalnych społeczności.

21 September 2020

/

Comments Off

on Wymieranie gatunków, czyli bioróżnorodność w kryzysie

Od zarania dziejów pojawienie się człowieka na danym terytorium wiązało się z wymieraniem populacji gatunków zwierząt, jednak w XX/XXI w. człowiek przyspieszył tempo wymierania gatunków od 100 do 1000 razy. Od 1970 r. do dziś łączna populacja dziko żyjących zwierząt spadła o połowę.

Globalny klimat zmienia się, a skutki tzw. globalnego ocieplenia - jak np. klęski żywiołowe, wymieranie gatunków, zalewanie terenów zamieszkałych - przekraczają granice lokalne, regionalne czy narodowe. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych obserwowane od lat 50. XX wieku ocieplenie klimatu z ponad 95% prawdopodobieństwem spowodowane jest działalnością człowieka.

17 September 2020

/

Comments Off

on Deficyt wody, czyli kropla na wagę życia

Woda pitna to zaledwie 1% światowych zasobów wodnych. Według Światowej Organizacji Zdrowia 1 na 3 osoby (2,1 miliardów ludzi) nie ma dostępu do wody pitnej w miejscu zamieszkania, a 6 na 10 (4,4 miliarda osób) jest pozbawionych odpowiednich warunków sanitarnych. W XXI wieku deficyt wody pitnej może być jednym z najpoważniejszych problemów globalnych świata.

16 September 2020

/

Comments Off

on Lasy pierwotne, czyli zieleń w zaniku

Pierwotne lasy cechują się większą różnorodnością biologiczną niż lasy młode, magazynują więcej węgla, a zarazem uwalniają więcej wilgoci, lepiej oczyszczają wodę i skuteczniej chronią przed powodziami, są domem wielu rdzennych plemion. Jednak już ok. 80% powierzchni lasów pierwotnych zostało zniszczone lub zdegradowane, z czego połowa przypada na okres ostatnich 30 lat.

Według Światowej Organizacji Zdrowia 95% ludności świata oddycha zanieczyszczonym powietrzem. Zanieczyszczenie powietrza jest jednym z wiodących na świecie czynników ryzyka śmierci przypisywanych 5 milionom osób rocznie.

Projekt dofinansowany przez:

Samorząd Województwa Wielkopolskiego

Ashe Theme by WP Royal.

Portal realizowany jest przez Europejską Fundację Kultury i Ekologii w ramach projektu pn. "Zieleniej(MY)! - multimedialny portal edukacyjny" dofinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.